Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

Historia szkoły

 

tarcza ZNTK

HISTORIA ZSP NR 2

w Lubaniu


logo

 

DYREKTORZY WAŻNE DATY

          Szkoła pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu funkcjonuje od 2002 roku. Wcześniej była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „LUBAŃ” w Lubaniu Śląskim. Motywem do jej utworzenia było zapotrzebowanie na fachowców w określonych przez wykonywane w ZNTK usługi dla Polskich Kolei Państwowych zawodach.

 

       Dotychczas istniejące w mieście szkoły nie prowadziły nauki w zawodach związanych z koleją, a zwłaszcza z naprawą taboru kolejowego.  Szkoła przy ZNTK powstała przy dużym współudziale ówczesnego dyrektora do spraw technicznych głównego inżyniera Józefa Łopaty, który został pierwszym jej dyrektorem. Naukę rozpoczęto 1 września 1962 roku. Zajęcia prowadzone były przeważnie przez pracowników z nadzoru technicznego zakładu. Z powodu braku budynku szkolnego naukę prowadzono w różnych pomieszczeniach na terenie zakładu. Wraz z upływem czasu przystosowano pomieszczenia po magazynach na potrzeby szkoły. Godnym podkreślenia był fakt, że uczniowie, którzy jako pierwsi mieli opuścić szkołę, rozpoczęli starania umożliwiające kontynuację nauki w tym samym zawodzie.  Z tego powodu z dniem 1 września 1963 roku obowiązki dyrektora szkoły powierzono pani mgr inż. Stanisławie Godek , a dotychczasowy dyrektor otrzymał zadanie organizacji Technikum Zawodowego dla Pracujących przy ZNTK „LUBAŃ”. Starania o powołanie technikum uwieńczone zostały sukcesem.

 

       Pierwsi absolwenci szkoły zawodowej już po wakacjach 1 września 1964 roku mogli podjąć naukę w technikum wieczorowym. W tym samym dniu Zasadnicza Szkoła Zawodowa połączona została z Technikum w jedną całość. Od tej chwili nosiła nazwę Technikum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy ZNTK „LUBAŃ” w Lubaniu Śląskim.

 

        Od początku istnienia szkoły podstawowymi kierunkami nauczania były dwa zawody: elektromonter taboru kolejowego i ślusarz taboru kolejowego, w późniejszym czasie mechanik urządzeń kolejowych. W miarę potrzeb zakładu uruchamiano nowe kierunki kształcenia: ślusarz maszynowy, malarz-lakiernik, frezer, tokarz. Ukończenie technikum nadawało absolwentom tytuł Technika w zawodzie: naprawa taboru kolejowego trakcji elektrycznej, naprawa taboru kolejowego, ekonomika przemysłu, naprawa wagonów, naprawa i eksploatacja taboru kolejowego i trakcja elektryczna.

 

            W 1969 roku wskutek prowadzenia wielu inwestycji w zakładzie również rozpoczęto budowę nowej szkoły, a od września 1974 roku  rozpoczęto naukę w nowym budynku z salą gimnastyczną i warsztatami. Skończyły się ciągłe przeprowadzki. W historii szkoły rozpoczął się nowy rozdział. Od czasu powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZNTK „LUBAŃ” jej uczniowie brali czynny udział w różnego rodzaju imprezach sportowych i kulturalnych. Prężnie działało harcerstwo. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych utworzono w szkole sekcję strzelecką pod patronatem Ligi Obrony Kraju.

 

             W 1975 roku zawarto porozumienie pomiędzy Ministrami Komunikacji PRL i NRD w sprawie wymiany uczniów szkół kolejowych na praktyki. Na początku lat dziewięćdziesiątych szkoła nawiązała współpracę ze szkołą techniczną w Skjern w Danii.

 

            W 1987 roku dyrektor szkoły Pani mgr inż. Stanisława Godek odeszła na emeryturę, a na stanowisko dyrektora szkoły powołany został Pan mgr Władysław Kulmatycki. Taki stan trwał do 31 sierpnia 1992 roku, kiedy z powodów finansowych zakładu oraz przemian ustrojowych i gospodarczych w kraju, ZNTK w Lubaniu przekazały szkołę pod nadzór i finansowanie Kuratora Oświaty w Jeleniej Górze.

 

          Z dniem 1 września 1992 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową PKP Zakładów Taboru Kolejowego „LUBAŃ” w Lubaniu przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu i założono publiczną szkołę o nazwie Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu. W roku 1995 został uregulowany stan prawny Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu, w skład którego wchodziły publiczne szkoły typu: zasadnicza i średnia zawodowa o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Elektro-Mechaniczne oraz Technikum Elektro-Mechaniczne dla Dorosłych. Po wprowadzeniu reformy podziału administracyjnego kraju w 1998 roku Starostwo Powiatowe w Lubaniu ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, który wygrał dotychczasowy dyrektor mgr Władysław Kulmatycki.

 

             Po usamodzielnieniu się szkoły zmienił się profil nauczania, utworzono trzyletnią szkołę zawodową szkolącą w zawodzie elektromontera oraz pięcioletnie technikum uczące w zawodach związanych z elektrycznością, zmieniono przeznaczenie wielu pomieszczeń w szkole, urządzono pracownię informatyczną.

 

             W dniu 1 września 2000 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu obejmował następujące szkoły: 5- letnie Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik elektryk o specjalności elektroenergetyka oraz kształcące w zawodzie technik elektronik o specjalności elektronika ogólna, 3-letnie Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik elektryk o specjalności elektroenergetycznej, Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodzie elektryk oraz 4-letnie Liceum Techniczne o profilu elektryczno-energetycznym i profilu elektronicznym.

 

       W 2002 roku z dniem 1 września następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu. Rok 2006 to kolejny etap zmian w szkole na stanowisko dyrektora szkoły został powołany mgr inż. Eugeniusz Wiktor Zdunek.

 

        Dążąc do dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów gimnazjów  1 września 2008 r. w naszej szkole  założono Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną z elementami prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej. Powyższa innowacja obejmuje nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne, przy realizacji dodatkowych godzin nauczania wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Istotą innowacji jest udział w realizacji programu nauczania przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Wyżej wymienione działania pozwoliły na przygotowanie do pracy tych uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak: wojsko, policja,  straż miejska, straż pożarna, lub agencje ochrony. Mają także cel wychowawczy, prospołeczny i patriotyczny.
 


DYREKTORZY


 

1.09.1961 – 31.10.1963

1.11.1963 – 31.08.1987 1.09.1987 – 31.08.2006
Józef Łopata Stanisława Godek Władysław Kulmatycki

inż. Józef Łopata

mgr inż. Stanisława Godek mgr Władysław Kulmatycki

 

 

od 01.09.2006
mgr inż. Eugeniusz Wiktor Zdunek
       
 

dyrektor szkoły

  

 

WAŻNE DATY W HISTORII SZKOŁY

 

 
1 września 1961 r.

Rozpoczęcie  działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „LUBAŃ” w Lubaniu Śląskim, oraz Wieczorowego Technikum Zawodowego dla Pracujących.

 
 
15 sierpnia 1964 r.

 Połączenie szkoły zawodowej z technikum i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Ministra Komunikacji.

 
 
1 września 1964 r.

Zmiana nazwy szkoły na Technikum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową dla

Pracujących przy ZNTK „LUBAŃ” w Lubaniu Śląskim.

 
rok 1969

Rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

 
1 stycznia 1971 r.

Rozpoczęcie nauki w tymczasowej siedzibie na hali E6 ZNTK.

 
kwiecień 1974 r.

Rozpoczęcie nauki w nowym budynku szkoły z salą gimnastyczną i warsztatami.

 
lipiec 1985 r.

Uczniowie naszej szkoły odbywali praktykę zawodową w VEB Vaggonbau w Niesky.

 
sierpień 1992 r.

Przekazanie szkoły przez ZNTK pod nadzór Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.

 
1 września 1992 r.

Przekształcenie Technikum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową przy  Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „LUBAŃ” w Lubaniu w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu.


1 września 1992 r.

Założenie publicznej szkoły o nazwie Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoły

Podstawowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu. Uregulowanie stanu prawnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu w skład którego wchodzą szkoły o nazwie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Elektro-Mechaniczne, Technikum Elektro-Mechaniczne dla Dorosłych.

 

lata 1997-1998

Wymiana uczniów w ramach praktyk zawodowych między ZSZ Nr 2 i szkołą zawodową w Skjern w Danii.

 

24 lutego 2000 r.

Utworzenie 4-letniego Liceum Technicznego o profilu kształcenia elektryczno-

energetycznym oraz elektronicznym.

 
1 września 2000 r.

Przekształcenie się Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Lubaniu w szkołę o tej samej nazwie, w skład której weszły: 5-letnie Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik elektryk o specjalności elektroenergetyka oraz w zawodzie technik elektronik o specjalności elektronika ogólna, 3-letnie Technikum Zawodowe kształcące w

zawodzie technik elektryk o specjalności elektroenergetycznej, 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie elektryk, 4-letnie Liceum Techniczne

o profilu elektryczno-energetycznym oraz o profilu elektronicznym.

 

1 września 2002 r.

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu.


2006 rok

 Powołanie w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu Ośrodka Egzaminacyjnego.

 

1 września 2008 r.

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną z elementami prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej i włączenie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu.

 
18 listopada 2011 r.
Obchody jubileuszu 50-lecia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,092,545 unikalne wizyty